دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1390 
سخن سردبیر

صفحه 10-11

سید محسن حسینی پویا