لزوم یا عدم لزوم تسلیم اصل وکالتنامه وکیل دادگستری به دادگاه

نویسنده

چکیده

چکیده:

وکالتنامه دلیل سمت است نه خود سمت؛ وکالتنامه موضوعیت ندارد؛ به هر طریقی که سمت وکالت، محرز شود کفایتمی­کند؛ در آیین دادرسی، اصل احراز سمت است و اموری مانند تمبر مالیاتی، فرع بر اصل هستند؛ فروع نباید اصل راتحت­الشعاع قرار دهند؛ در عقد وکالت، حق­الوکاله از ارکان عقد نیست؛ اگر قرارداد حق­الوکاله وجود نداشته باشد خللی به اصل وکالت وارد نمی­آید؛ فرم وکالتنامه می­تواند متضمن قرارداد حق­الوکاله نیز باشد. 

کلیدواژه‌ها