پرسش‌های متداول

آیا امکان ارسال دوباره مقالاتی که قبلاً یک و یا حتی دوبار رد شده اند وجود دارد؟

رد شدن مقاله حسب نظر داوران لزوما به معنی مردود بودن مقاله از لحاظ علمی نیست. مجله از دریافت مجدد مقالات رد شده به شرط اعلام تغییرات مقاله در فایل جداگانه (توضیح به سردبیر) استقبال می‌نماید.

آیا امکان تغییر در مقاله (اعم از ایرادات تایپی، علمی، استنادی و ...) توسط مسئولین مجله وجود دارد؟

با توجه به اینکه صرفآً نویسندگان امکان تغییر محتویات فایل مقالات خود در فرصت بازنگری را دارند، اصلاح توسط مسئولین مجله امکان پذیر نبوده و انجام نخواهد شد.

آیا می توانم نام کسی را به عنوان نویسنده اضافه یا کم کنم؟

تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در تعهدنامه مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی تمامی نویسندگان و اعلام علت امر قابل بررسی است.

چگونه می توانم از آخرین وضعیت مقالات خود با خبر شوم؟

برای پیگیری وضعیت مقاله می بایست با نام کاربری نویسنده مسئول وارد سامانه شوید.

چگونه مقاله خود را ارسال کنم؟

مقاله ها منحصراً از طریق پایگاه نشریه و در قسمت ارسال مقاله دریافت می‌شود و به مقاله های ارسال شده از طریق آدرس پستی یا پست الکترونیک نشریه ترتیب اثر داده نخواهد شد.