کلیدواژه‌ها = عوامل موجهه تقصیر
موانع مسئولیت مدنی والدین در برابر فرزندان

دوره 5، شماره 14، مهر 1394، صفحه 91-105

محمد عابدی؛ سید محمد مهدی قبولی درخشان؛ امیر سعیدی