موضوعات = حقوق خصوصی
تعداد مقالات: 31
2. اجاره به شرط تملیک دانش فنی

دوره 10، شماره 20، زمستان 1399، صفحه 54-71

مهسا رباطی


4. همانندی ها و ناهمانندی های شرکت تعاونی با شرکت سهامی

دوره 10، شماره 20، زمستان 1399، صفحه 238-251

مهدی ندافیان


5. ایجاد حق فسخ، ضمانت اجرای شرط تخلف از پرداخت ثمن

دوره 10، شماره 20، زمستان 1399، صفحه 255-274

علی فتوحی‌راد


6. مندرجات حکم ورشکستگی با بررسی دادنامه شماره 9909975183300774 شعبه سوم حقوقی سبزوار

دوره 10، شماره 20، زمستان 1399، صفحه 275-292

عباس برزوئی؛ علیرضا پوراسماعیلی


8. بررسی مطالبه همزمان تنصیف دارایی، نحله و اجرت المثل

دوره 9، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 31-50

حسن حسینی مقدم؛ احسان نعمتی؛ سیده آتنا مفیدیان


10. اجاره المشاهره (اجاره از قرار) در فقه و قانون مدنی

دوره 9، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 117-136

میثم رامشی


12. مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول

دوره 9، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 179-200

مرتضی بهادر؛ حورا راستگوی مشهور


13. بررسی حقوقی اعطای شخصیت به ربات‌ها از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 201-216

نسترن ارزانیان؛ زهرا ایزدی


14. نقد رأی: ذینفع بیمه‌ای در بیع باطل

دوره 9، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 235-240

محمد عابدی


15. بررسی قواعد و اصول تفسیر قرارداد و آثار آن

دوره 9، شماره 18، بهار 1398، صفحه 49-62

رویا سادات براتی


16. حقوق دارنده چک و نوآوری‌های قانون اصلاحی صدور چک

دوره 9، شماره 18، بهار 1398، صفحه 63-88

علی فتوحی‌راد


18. استناد به تحریم های اقتصادی بین المللی به عنوان فورس ماژور

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 49-68

مرتضی بهادر؛ حورا راستگوی مشهور


19. دموکراسی اقتصادی در حقوق کار

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 69-90

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


20. بررسی شرایط و آثار تغییر دعوای مدنی در حقوق ایران

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 91-110

میثم رامشی؛ علی بلوچیان


23. محدودیت های داور در صدور و اجرای دستور موقت

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 167-188

مسلم تشدیدی


24. جبران خسارت ناشی از عدم النفع و تفویت فرصت در نظام حقوقی ایران

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 189-210

فرشته محمدحسینی