موضوعات = حقوق خصوصی
تعداد مقالات: 17
1. بررسی قواعد و اصول تفسیر قرارداد و آثار آن

دوره 9، شماره 18، بهار 1398، صفحه 49-62

رویا سادات براتی


2. حقوق دارنده چک و نوآوری‌های قانون اصلاحی صدور چک

دوره 9، شماره 18، بهار 1398، صفحه 63-88

علی فتوحی‌راد


6. محدودیت های داور در صدور و اجرای دستور موقت

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 167-188

مسلم تشدیدی


7. جبران خسارت ناشی از عدم النفع و تفویت فرصت در نظام حقوقی ایران

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 189-210

فرشته محمدحسینی


10. استناد به تحریم های اقتصادی بین المللی به عنوان فورس ماژور

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 49-68

مرتضی بهادر؛ حورا راستگوی مشهور


11. دموکراسی اقتصادی در حقوق کار

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 69-90

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


12. بررسی شرایط و آثار تغییر دعوای مدنی در حقوق ایران

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 91-110

میثم رامشی؛ علی بلوچیان


13. تعارض شهادت با معاینه محل

دوره 7، شماره 16، زمستان 1396، صفحه 101-114

حمید هروی؛ یوسف کارگذاری


15. بررسی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 و مقایسه آن با مقررات پیشین

دوره 7، شماره 16، زمستان 1396، صفحه 51-62

رسول مقصودپور؛ مهرداد رضایی مقدم