اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد عابدی

حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

dr.m.abedium.ac.ir
09153143602

تیم اجرایی

فرهاد شاهیده

حقوق جزا و جرمشناسی دانسجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی | وکیل پایه یک دادگستری

farhad_shahidehyahoo.com

سعید نجات زادگان

حقوق فناوری اطلاعات دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی |‌ وکیل پایه یک دادگستری

s.nejatzadegmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمد افشاری

حقوق جزا و جرمشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد | وکیل پایه یک دادگستری

m.b.t.2007gmail.com

دکتر رحیم باغبان

حقوق بین الملل خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد | وکیل پایه یک دادگستری

nonenone.none

دکتر احمد تاجی

حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد | وکیل پایه یک دادگستری

none2none.none

محمد مهدی حسنی

وکیل پایه یک دادگستری

none4none.none

مسعود خراشادیزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد | وکیل پایه یک دادگستری

none5none.none

دکتر عبدالله خدابخشی

حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد | وکیل پایه یک دادگستری

khodabakhshi1356yahoo.com

دکتر سیدحسین حسینی

حقوق جزا و جرمشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد | وکیل پایه یک دادگستری

shosseinium.ac.ir

دکتر مجتبی زاهدیان

حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد | وکیل پایه یک دادگستری

zahedian.mojtabayahoo.com

دکتر مجید شایگان فرد

حقوق جزا و جرمشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد | وکیل پایه یک دادگستری

dr.majidshayganfardgmail.com

محمدمهدی صفاکیش

حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد | وکیل پایه یک دادگستری

safakish-mahdiyahoo.com

دکتر محمد عابدی

حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد | وکیل پایه یک دادگستری

dr.m.abedium.ac.ir

دکتر محمدرضا قاضی زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد | وکیل پایه یک دادگستری

mr.ghazizadegmail.com

حسام قپانچی

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد | وکیل پایه یک دادگستری

hesam_ghapanchiyahoo.com

علیرضا قدیری

وکیل پایه یک دادگستری

none7none.none

حمیدرضا گوهریان

حقوق عمومی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد | وکیل پایه یک دادگستری

none6none.none

دکتر سعید محسنی

حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد | وکیل پایه یک دادگستری

s-mohsenium.ac.ir

مهدی ندافیان

وکیل پایه یک دادگستری

none8none.none