اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عباس شیخ‌الاسلامی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی | وکیل پایه یک دادگستری

dr.sheikholeslamigmail.com

سردبیر

دکتر فرهاد شاهیده

حقوق جزا و جرمشناسی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه شهید بهشتی | وکیل پایه یک دادگستری

farhad_shahidehyahoo.com

تیم اجرایی

جمال مختاری

وکیل پایه یک دادگستری

non4jmnone.com

آیدا افشار

وکیل پایه یک دادگستری

ainonenone.com

مدیر وب سایت

سعید نجات زادگان

حقوق فناوری اطلاعات دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی |‌ وکیل پایه یک دادگستری

s.nejatzadegmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجتبی زاهدیان

حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد | وکیل پایه یک دادگستری

zahedian.mojtabayahoo.com

دکتر سیدمحسن حسینی پویا

وکیل پایه یک دادگستری

m.hoseini.pgmail.com

دکتر عبدالله خدابخشی

حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد | وکیل پایه یک دادگستری

khodabakhshi1356yahoo.com

دکتر محمد عابدی

حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد | وکیل پایه یک دادگستری

dr.m.abedium.ac.ir

دکتر مسعود خراشادیزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد | وکیل پایه یک دادگستری

none5none.none

دکتر رضا معبودی

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی | وکیل پایه یک دادگستری

reza.maboudigmail.com

دکتر سیدمهدی سیدزاده ثانی

وکیل پایه یک دادگستری

seidzadehgmail.com

دکتر محسن سیرغانی

وکیل پایه یک دادگستری

no23none.com

دکتر سمیه رحمانیان

وکیل پایه یک دادگستری

srahmanian_lawyeryahoo.com

دکتر محمدگنج علیشاهی

وکیل پایه یک دادگستری

payamalishahigmail.com

دکتر محمدکاظم عمارتی

وکیل پایه یک دادگستری

mk.emarati2gmail.com

محمد مهدی حسنی

وکیل پایه یک دادگستری

none4none.none

مرضیه محبی

وکیل پایه یک دادگستری

non4mrznone.com

سعید نجات ز ادگان

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی | وکیل پایه یک دادگستری

s.nejatzadegmail.com

سیدمحمد طوسی

وکیل پایه یک دادگستری

non4tousinone.com

ابراهیم رضاقلی‌زاده

وکیل پایه یک دادگستری

er.gholizadegmail.com

مرضیه فقیهی‌کیا

وکیل پایه یک دادگستری

non4fghnone.com