بررسی قواعد و اصول تفسیر قرارداد و آثار آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

2 مدرس دانشگاه

چکیده

معمولاً هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به آثار ناشی از آن می ‌باشد و بدیهی است که حصول آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین مفاد آن خواهد بود، حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می‌کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. بنابراین ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته، به کمک آن به حل اختلاف بپردازد؛ زیرا قانون گذار در قوانین مدون چندان به بررسی اصول تفسیر نپرداخته و به طور پراکنده به برخی از آنها اشاره نموده است که آن هم به لحاظ مبنایی فاقد انسجام اند. بنابراین در حوزه مبانی تفسیری و موضوع و قلمرو تفسیر می‌توان گفت در حقوق ایران قواعدی منسجم بر اساس مبانی شفاف وجود ندارد و این امر، موجب آشفتگی تفسیر قرارداد در رویة قضایی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات