راهبردهای کاهش تأثیر پیشینه کیفری در اشتغال محکومین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فروسی مشهد

2 وکیل پایه یک دادگستری

3 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه بسیاری از کارفرمایان با استفاده از مانع سوابق کیفری، میلیون ها نفر از زنان و مردان را از دست یابی به یک شغل با حقوق مناسب محروم می کنند. محرومیت سیستماتیک افراد دارای سابقه ی محکومیت کیفری از بازار کار، تأثیرات گسترده و دراز مدتی بر مردم و جوامع خواهد داشت. افزایش تعداد افرادی که به داخل و بیرون بازداشتگاه ها و زندان ها در گردش هستند، موجب نگرانی سیاست مداران شده اند. تأثیر دومینو وار تراکم زندان ها، افزایش در دسترس بودن سوابق کیفری و در لیست سیاه قرار دادن افرادی که سابقه ی محکومیت کیفری دارند آن هم در سطح اصولی و سازمانی، توجه پژهشگران حوزه ی عدالت کیفری و سیاستمداران را به خود جلب کرده است. در این مقاله بررسی می شود که چگونه سوابق کیفری، مانعی برای اشتغال محکومین می باشد و سپس چندین اقدام مصلحت اندیشانه ی سیاسی در امریکا برای کاهش این معضلِ رو به رشد مطرح می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات