نقش حقوق بشر در پیشگیری از فساد اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله ضروری ترین کارکردهای یک نظام حکومتی پایدار است.فساد اداری از جمله جرایم و معضلاتی است که همه دولت ها درصدد مبارزه با آن می باشند چرا که از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشم گیری با مشکل روبه رو میکند و بر همین اساس دولت ها با ساختارهای مختلف برای بقای نظام خود ،همواره ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد را سرلوحه خود قرار می دهند.اکثر حکومت ها و دولت ها نسبت به موضوع فساد اداری کارگزاران خود حساسیت به خرج داده و حداقل برای جلوگیری از شورش مردم و کاهش نارضایتی ها تظاهر به مقابله با این امر کرده اند.از دیگر سو با رشد فساد اداری در جامعه ،اجرای حقوق بشر به نحو چشم گیری با مانع رو به رو می شود.بر همین اساس اجرای موازین حقوق بشر به عنوان مناسب ترین راه در مبارزه با فساد اداری ،توسعه حقوق انسانی در جامعه بدون فساد ،در نظریه های مختلف مورد توجه بوده است.گویی مبارزه با فساد اداری و اعتلای حقوق بشر در جامعه دو روی یک سکه اند.از همین رو با توجه به واقعیات موجود اجتماعی ،در این مقاله ابتدا به طور کلی به ماهیت و مفهوم فساد اداری و انواع آن پرداخته شده است و سپس راهکارهای مبارزه و پیشگیری از فساد اداری با توجه به نقش حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات