جبران خسارت ناشی از عدم النفع و تفویت فرصت در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

مسؤولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسؤول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در مواردی ممکن است عمل خوانده باعث شود که فرصت به طور کلی از بین برود مانند اینکه دیگر امکان حصول نفع مورد نظر وجود نداشته باشد یا اینکه ضرر مورد اجتناب عملاً واقع شود یا اینکه نفع مسلمی زایل گردد. در خصوص اینکه آیا در نظام حقوقی ایران خسارات ناشی از عدم النفع و تقویت فرصت قابل مطالبه می باشد یا خیر از دیرباز اختلاف نظر میان حقوقداانان و فقها وجود داشته و قوانین نیز تا کنون به صراحت در این خصوص حکم قضیه را مشخص نکرده اند اگرچه در تحولات اخیر قانونگذاری و رویه قضایی می‌توان نشانه هایی از تمایل قانونگذار و قضات بر لزوم جبران این قسم خسارات مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات