حقوق بزه دیده و متهم در دیوان کیفری بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺭﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ ﺧﻄﻴﺮﺗـﺮﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫـﺎﻱ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﻲ ﻛﻴﻔﺮ ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﺎ، ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳﺖ.در طول نیم قرن گذشته، تحولات عمده ای در زمینه حقوق متهم وبزه دیده رخ داده است.رعایت حقوق بزه دیده و متهم ، یکی از اصول بنیادین دادرسی منصفانه کیفری است .به این معنی که بزه دیده و متهم بایستی امکانات مساوی برای طرح ادعاها و دفاع از اتهامات خود داشته باشند. ابتدا در مقررات بین اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای، اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و د ﯾﻮان اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮای اﺟﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪ چرا که یافته های جرم شناسانه نشان می دهد که توجه به نقش و جایگاه بزه دیده و بزهکار تاثیر مهمی بر حل و فصل مسائل مجرمانه داشته است . ا ین پژوهش در پرتو مقررات دیوان به بررسی حقوق بزه دیدگان و متهم در دیوان کیفری بین المللی می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات