بررسی شرایط و آثار تغییر دعوای مدنی در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی حقوقی را برای خواهان در نظر گرفته است که تا پایان جلسه اول دادرسی می تواند آن را اعمال کند. این حقوق به عنوان تغییر دعوا تعبیر می شوند. تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی که با دعوای طرح شده هم منشا و مرتبط باشد و تا جلسه اول دادرسی اعلام شود امکان پذیر است. تغییر دعوا در مفهوم عام ماده 98 آثاری بر دعوا و طرفین آن می گذارد. از یک سو ممکن است اعمال حقوق مندرج در این ماده در صورتی که به نحوی باشد که اصل تناظر اقتضاء کند، موجب شود دعوای در جریان دادرسی، با تاخیر رسیدگی شود و یا جلسه رسیدگی تجدید شود و از سوی دیگر طرفین باید به آنچه تغییر یافته ملتزم باشند. در این مقاله به بررسی موضوع تغییر نحوه دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی و شرایط و آثار آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات