دموکراسی اقتصادی در حقوق کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

بیان کاربرد دموکراسی اقتصادی در حقوق کار منوط به تحلیل صحیح مفهوم دموکراسی اقتصادی است و تحلیل به معنای تجزیه، بهترین نوع تحلیل برای طرح مباحث این حوزه است. از میان مفاهیم سه گانه اقتصاد، مراد از این واژه در دموکراسی اقتصادی، نظام اقتصادی است. دموکراسی مفهومی است مشکّک که جوهر آن مشارکت مردم در تصمیم گیری هاست و دموکراسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همگی از شقوق آن محسوب می شوند. دموکراسی سیاسی برای اداره مطلوب اجتماع کفایت نمی کند، بلکه ترکیب آن با دموکراسی اجتماعی و اقتصادی است که نتایج مطلوبی به بار می آورد. دموکراسی صنعتی را می توان نتیجه دموکراسی اجتماعی و اقتصادی در حقوق کار دانست که عبارت است از مشارکت کارگران در اخذ تصمیمات مؤثر در شرایط کار و زندگی از طریق اعمال نظارت و کنترل یا مالکیت بخشی از سهام و سرمایه. برخلاف تصور طرفداران ناکارآمدی دموکراسی اقتصادی در حوزه حقوق کار، داده‌های تجربی با قوت نشان می‌دهند که مشارکت کارگران در مدیریت و تقسیم سود به بالا بردن بهره وری گرایش دارد؛ چنان‌که مؤسساتی که توسط کارگران رهبری شده‌اند، اغلب بارورتر از طرف مقابل شان یعنی مؤسسات سرمایه‏داری هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات