بررسی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 و مقایسه آن با مقررات پیشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی دانشگاه

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

چکیده

شورای حل اختلاف به عنوان یکی از مراجعی که در سازمان قضاوتی ایران، وظیفه رسیدگی به دعاوی متعددی را برعهده دارد، و با عنایت به تصویب و اجرایی شدن قانون جدیدشوراهای حل اختلاف مصوب 1394، ضروری به نظر می‌رسد که به مسایل و موضوعات مهم مربوط به این نهاد با توجه به قانون جدید، پرداخته شود تا از این راه از تشتت آرا صادره کاسته شده و تصمیمات اتخاذ شده هرچه بیشتر با موازین و قواعد حقوقی سازگار گردد.
لذا با توجه به ضرورت فوق، در این نوشتار به بررسی تعدادی از موضوعات مهم و اختلافی در رابطه با شورای حل اختلاف می‌پردازیم که عبارتند از: بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف و اقسام آن، نحوه تعیین بهای خواسته در شورای حل اختلاف و تحول قانون گذاری در این زمینه، ملاک حضوری و غیابی بودن آرا شورا و امکان و نحوه اعتراض به تصمیمات مختلف شورای حل اختلاف.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الف) کتابها
-شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره سه جلدی، جلد نخست، تهران: انتشارات دراک، چاپ هفدهم، 1387
-شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره سه جلدی، جلد دوم، تهران: انتشارات دراک، چاپ دهم، 1385
-مهاجری، دکترعلی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، دوره چهارجلدی، جلد دوم، تهران: انتشارات فکر سازان، چاپ چهارم، 1392

ب) سایت اینترنتی
سایت خبر آنلاین به نشانی:
www.khabaronline.ir/detail -root/society//549842/ )95/4/5 (