مصادیق جرایم مشمول صلاحیت واقعی در حقوق تطبیقی ایران، فرانسه و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی پردیس بینالمللی گلبهار – دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

 در بین دولت‌ها اصلی مورد پذیرش قرار گرفته که مبتنی بر این است اعمال مجرمانه ای که در خارج از سرزمین دولتی توسط تبعه ی همان کشور یا کشور دیگری با هدف تهدید امنیتی و آسیب به منافع حیاتی وحساس واقتصادی انجام شود تحت عنوان اصل صلاحیت واقعی بوده که قوانین کیفری در خارج قلمرو حاکمیت دولت ها قابل اعمال وجرم مورد رسیدگی و متهم به مجازات قانونی محکوم می شود؛ و این اصل استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی است که موجب توسعه ی قلمروی مکانی کیفری کشور ها به خارج از قلمرو حاکمیت شده است.
در اکثر کشور های دنیا  وهمچنین در سه کشور ایران، فرانسه وانگلستان مصادیق جرائم این اصل که مورد پذیرش حقوق بین الملل بوده توسعه و افزایش یافته‌اند و رسیدگی غیابی به اتهام مرتکب پذیرفته شده واز سوی دیگر میزان مجازات مرتکب که در خارج از قلمرو رسیدگی وحکوم اجرا شده در کشوری که منافع حیاتی آن مورد تهدید قرار گرفته نیز قابل محاسبه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، انتشارات امور بین‌الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران: سال ۱۳۷۸.
-پورنوری، منصور، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: چاپ اول، ۱۳۸۳، انتشارات مهد حقوق.
-رمضانی، محمود، یزدان صیقل و مهدی سلیمی، ترجمة حقوق جزای انگلستان، تهران: چاپ اول، انتشارات بهنامی، سال ۱۳۸۲.
-شکرچی زاده، محسن، آیین دادرسی کیفری انگلستان، چاپ اول، تهران:انتشارات مجد، سال ۱۳۹۴.
-صابر، محمود، آیین دادرسی دیوان کیفری بینالمللی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دادگستر، سال ۱۳۹۴.
-پوربافرانی، حسن، حقوق جزای بین‌الملل، چاپ نهم، تهران: انتشارات جنگل، سال ۱۳۹۵.
-میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه امنیت آسایش عمومی (حقوقی کیفری اختصاصی ۳)تهران: چاپ بیست و نهم نشر میزان، سال ۱۳۹۴.
-میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی انگلستان، تهران: چاپ اول، انتشارات جنگل، سال ۱۳۹۱.
Akehurst - Michael, A modern introduction to1988 international law.6th ed,Unwin Hyman

Sorensen, Max. Manual of public international law. Magmillan, New York,1968