تاثیر اعدام بر گرایش اعضاء خانواده فرد اعدام شده به ارتکاب جرایم و رفتارهای انحرافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

4 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

     هزینه­‌ای که جامعه در قبال حذف یک فرد می‌­دهد به مراتب بالاتر و وسیع‌­تر از اهداف بازدارندگی اعدام است. گسیختگی خانواده‌ها­ی اعدامی نه تنها فرد فرد افراد خانواده را در معرض شدیدترین آسیب­‌های اجتماعی قرار می­دهد؛ بلکه مبدأ و مرکز ثقل آسیب به دیگر بخش­‌های جامعه نیز هست. سخن از آثار اعدام بر خانوادۀ محکومٌ علیه هیچ­‌گاه بازتابی مثبت در بر نداشته و دربرگیرنده­‌ی نگرانی­‌ها و بازخوردهای منفی این مجازات بوده است. بازتاب منفی اعمال این مجازات، تا مدت‌ها به اعضاء خانواده‌هایی که یکی از افراد آن اعدام شده، برمی‌گردد بدون ‌آنکه هیچ نقشی در جرم ارتکابی فرد اعدام شده، داشته باشند. با وجود اثار گسترده‌ی منفی و عمیقی که اعدام بر بازماندگان می‌گذارد در این پژوهش به و بررسی ثاثیر مجازات اعدام بر گرایش اعضاء خانواده‌ی فرد اعدام شده به سمت بزهکاری و رفتارهای منحرفانه از جمله استعمال مواد مخدر و الکل بسنده می‌کنیم.  مجازاتی که فی حد ذاته، تر و خشک را می‌­سوزاند و مقنن پاسخ در خور بدان نمی­‌دهد، علاوه بر تاثیرات جبران ناپذیری که در زمینه‌های روحی و روانی، وضعیت اقتصادی و ... گذارده، سبب گرایش بازماندگان فرد اعدامی به ارتکاب جرایم و رفتارهای منحرفانه و استفاده از مواد مخدر و الکل گشته که به سبب بالا بودن امار اجرای این مجازات و تعداد خانواده‌ها و افراد مبتلا به، بررسی و نگاهی عمیق به واکنش‌ها و اعمال و رفتار و معضلات اعضاء این قبیل  خانواده‌ها لازم می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- احمدی، حبیب؛ جامعهشناسی انحرافات، تهران: سمت، 1389، ص78
- الیور رابرتسن و راشل برت، کاهش بار مجازات اعدام پدر یا مادر برای فرزندان، دفتر کویکر در سازمان ملل متحد، 2013
- سلیمی، علی و داوری، محمد؛ جامعهشناسی کجروی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1386
- صدیق سروستانی، رحمتالله؛ آسیب‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی، 1389
- فرانک پی، ویلیامز، ماری لین دین؛ نظریه‌های جرم‌شناختی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران: میزان
- معظمی، شهلا؛ بزهکاری کودکان و نوجوانان، تهران، نشر دادگستر، 1389
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ تقریرات جرمشناسی، دوره کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حقوق دانشگاه بهشتی، 1373
- ولد، جرج؛ برنارد، توماس و اسنیپس، جفری؛ جرم‌شناسی نظری، ترجمه علی شجاعی، تهران: انتشارات سمت، چاپ هشتم، 1394
منابع انگلیسی:
Siegel, Larry,criminology,westwadsworth,publishing,Eleventh edition,2012-
Sharp, Susan,hidden victims,2005 -
King, Rachel &Niggard, Katherine, WhatAbout Our Families? Using The Impact On Death Row Defendants-
Families Members as a Mitigating Factor in Death Penalty,1999