بخش پیوست: آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

چکیده

در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.