نوآوری های قانون مجازات اسلامی1392 در قلمرو مجازات های تکمیلی

نویسندگان

چکیده

چکیده

یکی از نهادهای جدید در حقوق کیفری نهاد مجازات‎های  تکمیلی است، اگرچـه  از پیـدایش ایـن نهـاد حدود یک قرن می‎گذرد اما ماهیت آن هنوز به طور کامل مشخص نشده است. سیاست جنایی ما  اولین بار در قانون مجازات عمومی1304 به آن پرداخت و از آن زمان تا قانون مجازات  اسـلامی مصوب 1392  تحولاتی در قلمرو این مجازات‎ها صورت گرفته که با نوآوری‎هایی در این اقـدامات همراه است : 1 حذف عنوان تتمیمی 2- حذف شرط عمدی بـودن و تسـری آن بـه جـرایم غیـرعمدی 3- پیش‎بینی محدودیت اعمال مجازات‎های تکمیلی در جـرایم تعزیـری 4- افـزایش مصـادیق آن تـا پانزده مورد  5- افزایش اختیارات قضات در اعمال مجازات‎های مذکور  6- تصریح و تعیین حـداکثر مـدت دو سال و مهم‎ترین نوآوری شمول مجازات‎های تکمیلی برای حدود و قصاص است که دارای آثار و تبعات مثبت و منفی خواهد بود.

در مقایسه قانون ایران و فرانسه نیز می‎توان به تفکیک اعمـال مجـازات‎های تکمیلی در قانون فرانسه برای جرایم خاص در جهت اصل فردی کردن مجازات‎هـا و نیـز تصـریح زمـان‎های متغیر با توجه به نوع جرم در اعمال مجازات های مذکور اشاره کرد که در ایران پیش بینی نشـده و قابل نقد و بررسی است.

کلیدواژه‌ها