ابطال سند سجلی ناشی از رد تابعیت واعتراض به آن

نویسندگان

چکیده

چکیده

براساس ماده 45 قانون ثبت احوال، وقتی در تابعیت فردی که دارای سند سجلی و شناسنامه می‎باشد، تردید حاصل گردد، موضوع از سوی ثبت احوال به شورای تامین شهرستان اعلام می‎گردد که درصورت رد تابعیت، هیات حل اختلاف ثبت احوال محل صدور سند سجلی، رای به ابطال سند سجلی و شناسنامه فرد مشکوک التابعه صادر می‎نماید؛ این رای قابل اعتراض در محاکم حقوقی دادگستری محل اقامت خواهان است که اشخاص حقیقی به طرفیت ادارات ثبت احوال با تقدیم دادخواست به عنوان دعوای غیر مالی به "خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال نسبت به ابطال سند سجلی و شناسنامه ناشی ازتصمیم رد تابعیت در شورای تامین شهرستان" اقدام می‏نمایند.

در این مقاله به طور مختصر، موضوع اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال(ابطال سند سجلی ناشی از رد تابعیت) مورد بررسی قرار می‏گیرد.

کلیدواژه‌ها