تعذر اجرای قرارداد و تأثیر آن بر عقود لازم

نویسنده

چکیده

چکیده   

     در فقه قاعده­ای تحت عنوان «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» بیان گردیده است؛ به موجب این قاعده هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است و در این میان تفاوتی نمی­نماید که تعذر وفا به عقد از جانب یکی از طرفین یا از جانب هر دو باشد. در حقوق موضوعه از این قاعده به تعذر اجرای عقد، تعبیر می‌گردد. مفهوم بطلان در قاعده به انفساخ اشاره داشته و منجر به قطع آثار قرارداد از لحظه تعذر شده و آثار عقد به حالت پیش از انعقاد باز می‌گردد، لیکن هر تعذری منجر به این وضعیت نخواهد شد.

انواع تعذر در این مقاله بررسی شده و در نهایت به تفاوت حکم قاعده مزبور و خیار تعذر تسلیم در فقه اشاره خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها