آثار و نتایج رسیدگی نخستین دعاوی طاری در دادگاه تجدیدنظر

نویسنده

چکیده

چکیده

طبق یکی از اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی فقط درحدی‌که در مرحله نخستین رسیدگی شده می تواند در تجدیدنظر مطرح شود، لیکن این اصل گاهی به تجویز مقنّن، مخدوش می‌شود . قاعده معروف « منع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر» موجب می‌شود دادرسان دادگاه تجدیدنظر نتواند از موضوع رسیدگی و حکم نخستین قدم فراتر گذارد. همچنین قاعده « منع دخالت اشخاصی غیر از طرفین دعوی نخستین در مرحله تجدیدنظر» نیز گاهی بنا به مصالح و فواید دخالت اشخاص ثالث در مرحله بالاتر ممکن است مخدوش شود. طرح برخی دعاوی طاری ازجمله ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدید‌نظر و تجویز رسیدگی ابتدایی به آن ازسوی مقنن، بنا به برخی مزایا، مصالح، فلسفه و اهدافی که قانونگذار درنظر داشته، موجب شده به نحو استثنائی از قواعد فوق عدول شود. آثاری ازجمله طرح برخی طواری دادرسی به‌تبعِ دعوی بدوی طاری مطرح‌شده در مرحله تجدیدنظر؛ مانند درخواست تأمین خواسته و درخواست دادرسی فوری از دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی ابتدایی این دادگاه به دعوی اعسار در دعاوی مدنظر و همچنین تجمیع و تأثیر متقابلی که دعاوی اصلی و بدوی مطروحه بر یکدیگر در رسیدگی توأمان به آن‌ها وجود دارد و نتایج آن، می‌تواند موجب توجیه تجویز مقنن در رسیدگی ابتدایی دادگاه تجدیدنظر باشد.

کلیدواژه‌ها