درنگی در جایگاه قانونی پذیره و اهدایی

نویسنده

چکیده

چکیده

امروز، مرسوم است که در برابرِ هر واگذاری منافع زمین وقفی که برای نخستین‌بار انجام می‌شود، مبلغی به نام پذیره، اهدایی یا حق تقدیمی از واگذارشونده دریافت می‌گردد اما شاید بیشترِ کسانی که به‌گونه‌ای با پدیده مزبور سروکار دارند، از چیستی و چراییِ آن و جایگاه قانونی‌اش آگاهی نداشته باشند. این جستار تلاشی است برای شناساندنِ پذیره و اهدایی، و پاسخی است به پرسش درباره چگونگی آن. 

کلیدواژه‌ها