تاثیر طرح در قیمت گذاری املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی شهرداری

نویسنده

چکیده

چکیده

قیمت‌گذاری املاکِ واقع در طرح‌های دولت و شهرداری یکی از مقدمات ضروری برای خرید و تملک املاک در اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی است. صاحب‌نظران برای این قیمت‌گذاری معیارهای مختلفی را مطرح کرده‌اند. یکی از این معیارها، لحاظ یا عدم‌لحاظ تأثیر طرح در قیمت‌گذاری است. تا قبل از تصویب قانون نحوه تقویم ابنیه، اراضی و املاک موردنیاز شهرداری‌ها، قانونگذار به‌دلیلِ اجتناب از آثار احتمالی منفی یا مثبت طرح بر قیمت، در موارد متعددی بر لزوم عدم‌تأثیر طرح بر قیمت‌گذاری تأکید داشته است، اما پس از تصویب قانون مذکور، موضعِ وی تغییر کرد و تأثیر طرح را در قیمت‌گذاری لازم دانست. این تأثیر ممکن است مثبت(افزاینده) یا منفی(کاهنده) باشد. شأن حمایتی قانونِ نحوه تقویم و اظهارنظرهای شورای نگهبان، نظریه لزوم منظور نمودن تأثیر مثبت طرح در قیمت را تقویت، و لحاظ تأثیر منفی طرح در قیمت را تضعیف می‌کند. 

کلیدواژه‌ها