جایگاه تمکین ونشوز در استحقاق زوجه نسبت به نفقه

نویسنده

چکیده

چکیده

 نفقه یکی از مهم‌ترین آثار عقد نکاح محسوب می‌شود. با وقوع عقد نکاح حقوق و تکالیف زوجین ایجاد می‌گردد که یکی از حقوق زوجه و به تبع آن یکی از تکالیف زوج بحث پرداخت نفقه است. مبنای این تکلیف را نیز باید حکم قانون در نظر گرفت و نه توافق و تراضی طرفین. در نتیجه نفقه در نکاح دائم جزء قواعد آمره تلقی می‌گردد. اما تردیدی که همواره در فقه و حقوق مطرح گشته بحث جایگاه تمکین و نشوز زوجه در استحقاق وی نسبت به نفقه بوده است. وجود این تردیدها سبب ارائه دو نظریه عمده در باب نقش تمکین و نشوز در موضوع نفقه گردیده است که به نظریه شرطیت و مانعیت مشهور شده‌اند. پذیرش هر یک از دو نظریه مذکور آثار مهمی در ارتباط با پرداخت نفقه خواهد داشت. در نتیجه مقاله حاضر به بررسی مبانی نظری و آثار عملی این دو نظریه پرداخته و سعی بر آن بوده تا ابهامات موجود در باب نقش تمکین و نشوز در موضوع نفقه اندکی رفع گردد.

کلیدواژه‌ها