قرار ممنوعیت خروج از کشور در فرایند دادرسی کیفری ایران

نویسنده

چکیده

چکیده

     به منظور تضمین حضور متهم در تمامی مراحل فرایند دادرسی کیفری اعم از تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم، مراجع صالح همواره بر اساس نوع جرم، شدت آن و خسارت مورد ادعای مدعی خصوصی نسبت به صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری پیش­بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری اقدام می­نمایند. از آن­جا که یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه انحصاری بودن قرارهای تأمین کیفری است، لذا قانونگذار ایران نیز برای عدم خروج بعضی اشخاص، قرار عدم خروج از کشور را پیش­بینی نموده است. با توجه به ارتباط آئین دادرسی کیفری با حقوق جزا، گاهی ابزارهای حقوق جزا برای اجرای مقررات شکلی ابزارهای محدود­کننده آزادی را نیز به­کار می­بَرَد که ممنوعیت خروج از کشور از این دست می­باشد.

کلیدواژه‌ها