وضعیت حقوقی مالکیت خصوصی دراجرای طرح های عمومی

نویسنده

چکیده

چکیده

سرعت فزاینده­ی طرح­های عمرانی در جهان امروز امری عادی می‌باشد که قسمتی از آن اجرای طرح­های عمومی که توسط نهادهای عمومی به اجرا گذارده می­شود، است؛ اما نکته قابل تأمل بررسی وضعیت حقوقی مالکیت اشخاصی است که ملک ایشان در
محدوده­ی اجرای طرح­های عمومی واقع می­باشد؛ که تحلیل وضعیت این مالکیت که اکنون دچار تزلزل شده به اختیار و یا به اجبار می­بایست تن به اثرات این تزلزل بدهد و در این قلم فرسایی پس از تبیین مبانی تقدم حقوق عمومی جامعه بر مالکیت خصوصی و نیز منابع قانونی مورد استناد در دو قسم به تحلیل وضعیت مالکیت خصوص اشخاص حقیقی و موقوفات واقع در محدوده­ی طرح­های عمومی و عمرانی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها