بررسی یک حق عینی؛ حق اولویت در ایجار و اذن احداث و تملک اعیان در زمین های وقفی

نویسنده

چکیده

چکیده

 موضوع نوشتار حاضر تحلیل حقوقی از ماهیت حق اذن احداث و تملک اعیان مستأجر در قراردادهای اجاره عرصه‌های وقفی است که خود یک حق عینی محسوب می‌شود و ما بر آنیم تا ماهیت این رابطه حقوقی و نیز حقوق و تکالیف طرفین را کنکاش نماییم.

کلیدواژه‌ها