نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از گودبرداری غیر اصولی

نویسندگان

چکیده

چکیده

در اجرای گودبرداری، اشخاص متعددی دخیل هستند و هر یک وظایف و مسؤولیت‌هایی را بر عهده‌دارند. اگر آنان در انجام مسؤولیت‌های حرفه­ای و قانونی خود سهل­انگاری کنند و از این رهگذر، خساراتی اعم از جانی و مادی به سایر اشخاص وارد شود، بر اساس مبانی مختلف قانونی، مسؤول جبران خسارت هستند. در این مقاله کوشش شده است اشخاص حقیقی و حقوقی که در هر مرحله از گودبرداری حضور دارند و همچنین وظایف و مسؤولیت‌های آنان مشخص شود، تا بر اساس مبانی مسؤولیت مدنی (اعم از نظری و قانونی)، مسؤولیت آن‌ها شناسایی و تبیین شود.

کلیدواژه‌ها