حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید شرکتهای سهامی

نویسنده

چکیده

چکیده

حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهامداران قبلی در پذیره نویسی سهام جدید است که واجد ماهیت حقوقی خاص بوده و به سهامداران قبلی تعلق می گیرد.مبنا و منبع حق تقدم در نظام حقوقی ایران، قانون است.حق تقدم در زمرۀ حقوق مالی به شمار می رود و قابل نقل و انتقال است. انتقال این حق ممکن است در بورس یا خارج از آن صورت گیرد. انتقال حق تقدم تابع محدودیت های سهامداران در انتقال سهم خود است بنابراین در شرکت های سهام عام، انتقال سهام نمی تواند مقید یا مشروط باشد.حق تقدم مشابه اموال منقول نزد ثالث بازداشت میگردد و مطابق ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی بدون تشریفات توقیف و مزایده فوراً و با تصویب دادگاه به فروش می رسد تا از محل فروش آن هم طلب طلبکار اجرایی وصول گردد و هم خریدار فرصت کافی برای اعمال این حق را داشته باشد.حق تقدم از حقوق غیر قابل الغای شرکای سابق است و مطابق اساسنامه نمی توان آنان را از این حق محروم کرد بلکه سلب حق تقدم تنها در اختیار و صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که می بایست مستدل و موجه و از موارد حادث و غیر قابل پیش بینی از قبل باشد و در گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت علل و جهات اتخاذ تصمیم منعکس شود. چنانچه سلب حق تقدم ناشی از اطلاعات نادرست مدیران به مجمع عمومی فوق العاده باشد علاوه بر مسئولیّت کیفری، مسئولیّت مدنی جبران خسارت وارده به سهامداران قبلی را نیز در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها