قتل در فراش (ماده630 قانون مجازات اسلامی)

نویسنده

چکیده

چکیده

«قتل در فراش» (1) عبارت است از این­که شوهر، زن خود و مرد اجنبی را به­هنگامی­که درحال ارتکاب زنا هستند، بکشد. برابر ماده 630 (2) قانون مجازات اسلامی چنان چه شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی به قتل برساند، از قصاص معاف می­‏شود. البته در مورد قتل زن، شرط معافیت از قصاص آن است که زن خود به ارتکاب زنا تمایل داشته باشد و تحت اکراه و اجبار قرار نگرفته باشد. در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304، ماده 179 به این موضوع اختصاص داشت. قانون­گذار در آن زمان، بدون توجه به موازین فقهی، دایره شمول حکم معافیت را توسعه داده بود، به­نحوی­که حتی مواقعه بین زن و مرد بیگانه را شرط ندانسته بود و چنان­چه شوهر، آن­ها را درحالتی­که موجب توهم انجام مواقعه شود، مشاهده می‏کرد نیز درصورت ارتکاب قتل از معافیت مطلق یا نسبی مجازات برخوردار می­‏شد. درخصوص مبنای این معافیت و عدم مسؤولیت مرد، نظرهای مختلفی توسط فقهاء و حقوق­­دانان ارائه شده است. از جمله این­که به نظریه دفاع مشروع، حدوث حالت برانگیختگی یا تحریک، اجراء و اقامه حد الهی، و مهدور الدم بودن زانی و زانیه استناد شده است. 

کلیدواژه‌ها