امکان اجرای آرای داوری بر خلاف قانون و نظم عمومی

نویسنده

چکیده

چکیده

در نوشته حاضر یکی از آثار رای داوری مورد کنکاش قرار گرفته و به این پرسش پاسخ داده می‌شود که اگر رای داور یا داوان برخلاف قوانین ماهوی و موجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، صرف‌نظر از این‌که ذی‌نفع بطلان رای داور، نسبت به آن اعتراضی بکند یا نکند و یا اعتراض او خارج از موعد باشد که در نتیجه قرار رد درخواست ابطال صادر شود و یا اساساً دادرس دادگاهی که اجرائیه را صادرکرده و حکم داور زیر نظر او اجرا می‌شود معتقد به وجود کاستی‌های جدی برشمرده بالا باشد؛ آیا چنین رأیی الزاماً پابرجا و قابلیت اجرایی دارد و دادرس بایستی چنین آرایی را اجرا کند یا خیر؟

کلیدواژه‌ها