قانون مبارزه با پولشویی ناقض راز داری حرفه ای وکلای دادگستری است

نویسنده

چکیده

                                                       

چکیده:

اصولاً در جریان مشاوره ودفاع از حقوق موکل، اطلاعات زیادی از زندگی خصوصی آن­ها در اختیار وکیل دادگستری قرار می­گیرد. گاهی برخی از این اطلاعات به قدری مهم می باشند که افشاء یا عدم افشاء آن می تواند بر روند دادرسی اثر گذارد، اما بهرحال وکیل دادگستری به دلیل شرایط خاص شغلی و حرفه ای به آنها دسترسی می یابد. اما چه مواردی باید به عنوان رازداری حرفه ای وکیل دادگستری تلقی شده و وی حق افشاء آن را ندارد نیاز به بحثی مفصل دارد. در اینجا هدف آنست رازداری و افشاء اسراری که در جریان مشاوره و یا دادرسی کیفری در اختیار وکیل قرارگرفته ودر آن احتمال ارتکاب به جرم از سوی موکل می رود، مورد بررسی قرار گیرد. چرا که اینک قانونگذاردر ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی مصوب دوّم بهمن 1386 و آئین نامه اجرائی آن مصوب نهم آذر1388 وکلای دادگستری را مکلف کرده ضمن شناسایی ارباب رجوع خود، موارد مشکوک را به واحد اطلاعات مالی مستقر در دبیرخانه مبارزه با پولشویی اعلام نمایند و در صورت استنکاف و عدم ارائه گزارش تشکیک متهم به همکاری با مباشر جرم پولشویی خواهند شد .بنابراین بررسی حدود الزامات، تعهدات و وظایف قانونی وکیل دادگستری درقانون مبارزه با پولشویی و اظهار موارد مشکوک با در نظر داشتن اصل رازداری حرفه ای وی، حائز اهمیت می باشد.

 

کلیدواژه‌ها