طلاق توافقی؛ ماهیت و آثار

نویسنده

چکیده

چکیده :

طلاق توافقی نهادی نسبتاً نو در حقوق خانواده است، که توافق زن و شوهر برای طلاق وحل و فصل تمامی وابستگی های مالی و مسائل فرزندان مشترک را به محکمه خانواده برده و با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، مقدمه انجام یک طلاق خلع یا مبارات را فراهم می کند. ماهیت این توافق  به درستی معلوم نیست. برخی آن را خلع و مبارات و برخی نهادی ویژه می دانند، اما بنظر می رسد، حقوق با توجه به نیازهای زمان، باید در پی بخشیدن هویت قانونی تازه ای به این نهادباشدتاگره مشکلات فراوان برآمده از آن را گشوده و از سرگردانی مردم و فراوانی پرونده های محاکم خانواده بکاهد. 

کلیدواژه‌ها