نقش مراقبت های پس از خروج در پیشگیری از تکرار جرم

نویسنده

چکیده

چکیده:

نظام­های عدالت کیفری در  دهه­های اخیر در راهبرد سیاست جنایی خود اقدام های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی را در جهت حذف و محدود کردن علل و فرصت­های جرم مورد توجه قرار داده اند. در این راستا مسأله مراقبت­های پس از خروج از حبس باب جدیدی است که با اهدافی از قبیل بازسازگاری و پیش­گیری از تکرار جرم گشوده شده است. در این پژوهش به بررسی نقش مراقبت­های پس از خروج در پیش­گیری از تکرار جرم و به کارکرد آن در ارتقای توانمندی­های اجتماعی پرداخته و در نهایت این­که شایسته است تمام سعی و تلاش خود را در جهت انسانی کردن هر چه بیشتر محیط و ارائه تمامی شیوه­های نوین اصلاح و بازپروری زندانیان مصروف نماییم.

کلیدواژه‌ها