جمع آوری تجهیزات علنی ماهواره ای از منظر ایین دادرسی کیفری

نویسنده

چکیده

چکیده:

مشاهده آشکار تجهیزات ماهواره ای در پشت بام ها و ایوان منازل هر از چندی مسئولین انتظامی و بعضاً قضایی را بر آن می دارد با تمسک به عناوینی همچون جرم مشهود و تلقی مشترکات آپارتمانی به عنوان اماکن عمومی، به جمع آوری این تجهیزات بدون نیاز به دستور مخصوص مقام قضایی بپردازند. توجه به قوانین مربوط درخصوص مشترکات آپارتمانی و ضوابط و مبانی حاکم بر بازرسی و نقش ضابطین قضایی در این زمینه، روشن می سازد قطع نظر از آنکه جمع آوری تجهیزات ماهواره ای باید با مجوز مخصوص قضایی باشد، اساساً چنانچه بازرسی صرفاً برای جمع آوری این تجهیزات باشد به لحاظ مزاحمت با حقوق اشخاص، جایز نیست. 

کلیدواژه‌ها