تحلیل و بررسی ابهامات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها

نویسنده

چکیده

چکیده:

 ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها که اخیرا توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده دارای ابهامات فراوانی است که در این تحقیق سعی گردیده  این ابهامات با لحاظ سایر قوانین و مقررات مرتبط به نحوه تفکیک اراضی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و به سوالات فراوان شهروندان نسبت به نحوه اجرای این قانون نیزپاسخگوئی گردد.

کلیدواژه‌ها