حقوق عمومی در ایران باستان

نویسنده

چکیده

چکیده:

در مقاله‌ی پیش رو قصد داریم در گفتمان حقوقی - سیاسی تمدن باستانی ایران با توجه به تفکیک قوا، منشأ حاکمیت، رژیم سیاسی و حقوق بنیادین؛ به بررسی مفهومی مدرن،  به نام «حقوق عمومی»  بپردازیم. بحث ما از آن نظر اهمیت دارد که غالب حقوقدانان منکر وجود این  شاخه از حقوق در ادوار باستانی مختلف هستند. پرسش اصلی ما این است که تحولات ساختاری دولت و حقوق بنیادین به عنوان وجوه دوگانه‌ی حقوق عمومی امروز در ایران باستان چه بوده است؟

کلیدواژه‌ها