منضمات فصلنامه : اخبار کانون، محکومیت‌های انتظامی، تازه‌های آراء وحدت رویه، قوانین و کتب

مطالب عمومی

چکیده

مندرجات:
اخبار: اخبار کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی و جنوبی
احکام: احکام محکومیت دادگاه انتظامی
تازه‌ها: تازه های آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تازه‌ها: تازه‌های قوانین کاربردی
تازه‌ها: تازه های کتاب