وضعیت حقوقی ارزهای مجازی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی