جامعه: تعارض موضوع دفاع وکیل از موکل گناه کار، در دو مقوله اخلاقیات و اجتماعیات

مطالب عمومی

نویسنده

وکیل بازنشسته دادگستری