مندرجات حکم ورشکستگی با بررسی دادنامه شماره 9909975183300774 شعبه سوم حقوقی سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

2 وکیل پایه یک دادگستری

موضوعات