جستاری فلسفی بر مسأله استفاده از شعر و متون مشابه در آرای قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 عضو هیأت علمی داشگاه فردوسی مشهد

2 وکیل پایه یک دادگستری

موضوعات