مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در نظام حقوقی ایران، آمریکا و انگلیس با رویکرد تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

2 وکیل پایه یک دادگستری

3 عضو هیت علمی دانشگاه

چکیده

از جمله نهادهای سودمند در عرصه ی فعالیت های اقتصادی می توان به حقوق رقابت اشاره نمود، هدف اصلی حقوق رقابت محدود کردن فعالیت های ضدرقابتی می باشد. حقوق رقابت به طور ضمنی از حقوق مصرف کننده نیز حمایت می کند. فعالیت های ضدرقابتی از آنجا که عملکرد بنگاه های اقتصادی را مختل می نماید، منع شده است. این فعالیت ها شامل توافقات در خط افقی بین بنگاه های هم سطح و توافقات در خط عمودی بین بنگاه های غیر هم سطح می شود. فعالیت های ضدرقابتی شامل ادغام ها، سوءاستفاده از موقعیت اقتصادی مسلط و انحصار می شود. در جهت مقابله با اعمال ضدرقابتی ضمانت اجراهایی در قوانین کشورها پیش بینی شده است. به طور کلی ضمانت اجراهای موجود در این حوزه به دو دسته ضمانت اجراهای قراردادی و ضمانت اجراهای غیر قراردادی تنظیم می شود. در پژوهش حاضر درصدد هستیم که مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت را در نظام های حقوقی ایران، انگلیس و آمریکا بررسی نمائیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات