بازتاب بزه رشوه در فرهنگ مردم (فولکلور) : بخش دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس حقوق قضایی و وکیل بازنشسته دادگستری

موضوعات