تحلیل فقهی- حقوقی سلب آزادی از مدیون در تعهّدات مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دورۀ دکتری فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری(ره) تهران

موضوعات