دشواری اجرای قرارداد و ضمانت اجرای تعدیل یا فسخ آن با تأکید بر رویه قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، وکیل پایه یک دادگستری

موضوعات