بررسی حقوقی اعطای شخصیت به ربات‌ها از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

ربات مفهومی شناخته شده با مبانی حقوقی و چالش‌ها ناشناخته است. به دنبال طرح مفاهیم نوظهور و پیشرفت فناوری نوین و علم هوش مصنوعی، صنعت رباتیک نیز با تغییرات چشمگیری مواجه شده است. دغدغه امروز کاوشگران و پژوهشگران این حوزه چالش جنجالی اعطای شخصیت، به ربات‌ها است. با عنایت به این موضوع بسیاری از متخصصین، براین باورند که ربات در آینده‌ای نزدیک، کوچکترین وجه تمایزی با انسان نداشته، فلذا در پی اثبات اعطای شخصیت و توانایی دارا شدن حق و تکلیف برای این موجودات پیشرفته علم هوش مصنوعی هستند. پرواضح است که نظریات موجود با ایرادات و چالش‌های غیرقابل انکاری مواجه است، که بر دشواری پژوهش می‌افزاید. مسلم است پژوهش حاضر، ضمن طرح مباحث فنی حقوقی، درپی دست یابی به پاسخ مورد نظر، بر اساس مبانی و اصول حقوقی خواهد بود. افزون بر این، نوشتار فرا رو به شیوه تحلیلی توصیفی و بر پایه نظریات حقوقی، مقالات، کتب و پایگاه‌های قابل دسترسی نگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات