اجاره المشاهره (اجاره از قرار) در فقه و قانون مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

تعیین مدت عقد اجاره به دلیل اینکه اینکه تعیین کننده میزان منفعت است یکی از ارکان صحت عقد اجاره محسوب می‌شود و در هر موردی که میزان منفعت از طریق ذکر مدت تعیین می‌شود، اگر مدت قید نگردد، اجاره باطل است. با وجود این وجود، قانونگذار به پیروی از نظر مشهور فقها، در مواد 501 و 515 قانون مدنی، اجاره بدون ذکر مدت را که در لسان حقوقدانان تحت عنوان «اجاره از قرار» و در زبان فقها به «اجاره المشاهره» معروف است، مورد پذیرش قرار داده است. با پذیرش نظر مشهور فقها و حقوقدانان و مقررات قانون مدنی در خصوص صحت اجاره از قرار هم در مدت مشخص شده و هم مدت مازاد بر آن، راجع به ماهیت حقوقی مدت زاید بر مدتی که اجاره از قرار آن مشخص شده است، هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان نظرات مختلفی مطرح شده است که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اعلام اراده در عقود رضایی ممکن است صریح یا ضمنی باشد و مطابق قواعد عمومی نیز‌، امکان‌ تجدید ضمنی عقد اجاره وجود‌ دارد‌، باید رابطه حقوقی مازاد بر مدت مشخص شده را تجدید اجاره دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات