دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، اردیبهشت 1392 
مفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی ( مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)

صفحه 49-64

فهیمه تقوی مندی؛ رضا معبودی نیشابوری؛ سید محمد قبولی درافشان


بررسی نظام قضایی لبنان

صفحه 81-91

نجیب لیان؛ سیاوش علیزاده